لوازم آرايش

ترجمه متون انگلیسی

ترجمه متون انگلیسی ارزان و سریع کسانی که قصد همکاری دارند لطفا ایمیل بزنند

لوازم آرايش
The Enemy
نویسنده : رامین یوسفی - ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢۱
 

On a beautiful summer evening in the quiet town of Marlow, a young woman is walking home from church. She passes a man who is looking at the engine of his car.

یک عصر تابستانی زیبا در شهر آرام مارلو یک زن جوان از خانه به سمت کلیسا قدم می زد. او از کنار مردی می گذشت که به موتور ماشینش نگاه می کرد .

 He turns round, smiles at her . . . and throws acid into her face. Then her father, the scientist George Ashton, disappears. And her sister, Penny, discovers that her husband-to-be, Malcolm, is a government agent. 

آن مرد برمی گردد با یک لبخند بطرف زن جوان ... و اسید را روی صورت زن می پاشد.سپس پدر زن جوان جورج آشتون دانشمند ، ناپدید می شود. و خواهر زن جوان پنی کشف می کند که شوهرش مالکولم یک عامل دولتی است.

Why has Ashton disappeared, and why is Malcolm told to hunt for him? Who is George Ashton, anyway?

چرا آشتون ناپدید شد و چرا مالکوم گفت که برای او تحقیق می کند؟ در هر صورت جورج آشتون کیست؟